دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

مطالعة سلول‌های بنیادی و یافتة جدید در مورد سرطان

در سال 2015 مطالعه‌ای جنجال‌برانگیز عنوان کرد که بیشتر موارد سرطان به "بخت بد" برمی‌گردد – که بدین معنی است که سرطان بر اثر جهش‌های تصادفی DNA سلول‌های بنیادی بالغ اتفاق می‌افتد که مسبب آنها عوامل مربوط به شیوة زندگی نیست. یک مطالعة جدید نقطة مقابل نظر مزبور را مطرح می‌کند: محققان درمی‌یابند، اگرچه بخت بد نقشی در توسعة سرطان دارد، اما نامحتمل است که حامی اولیة آن باشد.