دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ژن

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ژن

ژن ‌/ Gene واحد وراثت در ارگانیسم‌های زنده است. بیشتر صفات زیستی موجودات زنده اثر ترکیبی از اقدامات بسیاری از ژن‌ها هستند. آرایة ژنتیک موجودات زنده (ترکیب ژن‌های آنها)، تعیین کنندهٔ مشخصات، مانند رنگ چشم‌های انسان یا رایحة گل‌ها و گیاهان است. بیشتر ژن‌ها اطلاعات مربوط به ایجاد پروتئین‌ها را در خود دارند و معمولاً در توالی‌های مولکولی DNA ذخیره می‌شوند. ژن برای بیان خود باید قادر باشد تا ابتدا به پروتئین ترجمه شود. ترجمة ژن‌ها به واسطه مولکول‌های دیگری به نام RNA صورت می‌گیرد.

کلیک ها - 1416
Synonyms: Gene