دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پپتید

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
پپتید

پپتید / Peptide ترکیبی از دو یا چند آمینو اسید است که به یکدیگر متصل می‌شوند. اگر تعداد آمینو اسیدهای پپتیدی کمتر از 10000 باشد به آن پُلی‌پپتید و اگر بیش از این تعداد باشد به آن پروتئین می‌گویند. هورمون‌هایی در بدن تولید و ترشح می‌شوند که ساختار پپتیدی دارند، هورمون رشد، انسولین،IGF ،FSH ،LH  و… از این دسته‌اند. اولین پپتید در علم داروسازی در سال ۱۹۵۳ کشف شد، که اُکسی‌توسین نام گرفت و شامل ۳۷ آمینو اسید است.

کلیک ها - 1201
Synonyms: Peptide