دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پروتئین

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
پروتئین

پروتئین / Protein یک مادۀ آلی بزرگ و از جملۀ مولکول‎های بزرگ زیستی است. پروتئین از اسیدهای آمینه ساخته می‎شود. اسیدهای آمینه توسط ارتباط پپتیدی بین گروه‌های کربوکسیل و آمین‎های مجاور به یکدیگر متصل می‌شوند تا پلی‌پپتید را پدید بیاورند. ترتیب اسیدهای آمینه در پروتئین توسط ژن‎ها مشخص می‌شود. پروتئین‌ها معمولاً به یکدیگر متصل می‎شوند تا نقشی را در مجموعۀ پروتئینی بر عهده بگیرند که این خود باعث استحکام ساختار پروتئینی می‌شود. از آنجا که ترتیب‌های نامحدودی در توالی و طول زنجیرۀ اسیدهای آمینه در تولید پروتئین‌ها وجود دارد، انواع پر‌شماری از پروتئین‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.
برای مطالعه دقیق پروتئین روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 798
Synonyms: Protein