دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ویروس

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ویروس

ویروس / Virus بخشی از اسید نوکلئیک است که درون یک غشاء پروتئینی یا کپسید محصور شده ‌است. ویروس‌ از باکتری‌ بسیار کوچک‌تر بوده و فقط با میکروسکُپ الکترونی قابل مشاهده‌ است. ویروس با استفاده از امکانات سلول و یا خودش در سلول‌های میزبان تکثیر می‌شود و فعالیت اصلی یاخته‌های میزبان را مختل می‌کند. ویروس‌ها بسیاری از جانوران و گیاهان و باکتری‌ها را مبتلا می‌کنند اما فقط برخی از آنها در انسان ویژگی بیماریزایی دارند. ویروس‌ها در محیط خنثی ولی در سلول‌های زنده تکثیر می‌یابند و انگل داخل سلولی هستند. از آنجا که ویروس‌ها ویژگی‌های حیاتی مگر فاز ژنتیکی را ندارند، زیست‌شناسان آنها را زنده نمی‌دانند. ویروس‌ها رشد نمی‌کنند، حالت هموستاز ندارند و به دلیل نداشتن آنزیم‌های اصلی واکنش‌های متابولیک در آنها رخ نمی‌دهد. 
برای مطالعه دقیق ویروس روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1083
Synonyms: Virus