دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مرگ

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
مرگ

مرگ / Death
ما اغلب به لحظه مرگ به عنوان زمانی فکر می‌کنیم که در آن ضربان قلب متوقف می‌شود. به هر حال، ما در حال درک این موضوع هستیم که مرگ آنی نیست. اکنون اعتقاد بر آن است که مغز ما تا ده دقیقه یا بیشتر پس از مرگمان به نوعی "کار" خود را ادامه داده، از مرگ صاحب خود باخبر می‌شود. به هر حال تحقیق در این مورد صرفاً در مراحل بسیار اولیه قرار دارد. در تنظیمات بیمارستانی برخی الزامات هست که پزشکان برای تعریف مرگ به کار می‌برند. این الزامات شامل فقدان وجود نبض، نبود تنفس، غیاب واکنش، و غیاب تنگ شدن مردمک چشم در پاسخ به نور چراغ است. در تنظیمات اورژانسی، پیراپزشکان برای توقف عملیات احیاء 5 نشانه برگشت ناپذیر مرگ را جستجو می‌کنند.
برای مطالعه دقیق مرگ روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 327
Synonyms: Death