دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

شریان

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
شریان

شریان / Artery
شریان‌ها (سرخرگ‌ها) و وریدها (سیاهرگ‌ها) انواع رگ‌های خونی هستند که خون را در اطراف بدن انتقال می‌دهند. شریان خون را از قلب خارج می‌کند حال آنکه ورید آن را وارد قلب می‌کند. رگ‌های خونی دو سیستم تشکیل می‌دهند که وارد قلب شده و از آن خارج می‌شود. این دو سیستم در کنار هم سیستم گردش خون را تشکیل می‌دهند. گردش خون سیستمیک، اکسیژن و دیگر مواد حیاتی را به بافت‌ها، سلول‌ها و ارگان‌ها می‌رساند. شریان‌های سیستمیک، خون غنی از اکسیژن را از بطن چپ به مابقی بدن می‌رسانند. در مرحله بعد خون مزبور که اکنون دچار کمبود اکسیژن است در وریدهای سیستمیک جمع می‌شود و به دهلیز راست برمی‌گردد. گردش خون پولمونری زمانی مطرح است که اکسیژن تازه وارد خون می‌شود. شریان‌های پولمونری خون کم‌اکسیژن را از بطن راست به ریه منتقل می‌کنند. وریدهای ریوی در مرحله بعد خونی غنی از اکسیژن را از طریق بطن چپ به قلب منتقل می‌سازند. مویرگ‌ها نوع سومی از رگ خونی در بدن هستند. آنها خون را بین شریان‌ها و وریدها حمل می‌کنند.
برای مطالعه دقیق شریان روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 720
Synonyms: Artery