دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

شاخص توده بدن

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
شاخص توده بدن

شاخص توده بدن / BMI  یا Body mass index عددی است که در صورت تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر مجذور قد وی به متر به دست می‎آید. BMI به عنوان یک دستورالعمل مفید برای تخمین وزن سالم و انجام نظرسنجی‎های عمومی شناخته شده است. برای محاسبۀ BMI فرد، باید وزن و قد او مشخص باشد. در مقیاس متریک اگر وزن فرد 80 کیلوگرم و قد وی 1.8 متر باشد، مجذور قد وی 2.24 خواهد بود. با تقسیم 80 (وزن) به 3.24 (مجذور قد)، BMI چنین فردی 24.69 تعیین خواهد شد. بر مبنای نظر WHO، شاخص توده بدن بر مبنای زیر طبقه‎بندی می‎شود:  15.9 و پایین‎تر فرد به شدت لاغر محسوب می‎شود؛ 18.5 فرد دارای کمبود وزن است؛  18.5 تا 24.9 فرد دارای وزن سالم نرمال است؛ 25 تا 29.9 فرد دارای اضافه وزن محسوب می‎شود؛ 30 تا 39.9 فرد چاق محسوب می‎گردد؛ 40 و بالاتر از آن فرد دچار چاقی مفرط است. CDC می‎نویسد که BMI می‎تواند یک ابزار غربالگری مفید باشد.

برای مطالعه دقیق BMI روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 624
Synonyms: BMI