دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

دوپامین

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
دوپامین

دوپامین / Dopamine  نوعی پیام‌رسان یا انتقال دهندة عصبی از نوع کاتکولامین است که در بیشتر مهره‌داران و نیز بی‌مهرگان نقش تهییج و فعال کنندگی دارد. باور بر این است که میان خصلت اجتماعی بودن و میزان دوپامین ارتباط مستقیم وجود دارد. سوء مصرف مواد دوپامینرژیک مثل کوکائین، و آمفتامین‌ها برای بهبود عملکرد اجتماعی، افزایش حس اطمینان  و اعتماد به نفس شایع است. 

کلیک ها - 522
Synonyms: Dopamine