دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

خودارضایی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
خودارضایی

خودارضایی / Masturbating خودارضایی [جلق زدن] بخشی نرمال از عمل جنسی است. خودارضایی می‌تواند استرس را کاهش داده و به شخص در تعیین اینکه چه چیز به وی لذت جنسی می‌دهد کمک کند. به هر حال اگر خودارضایی به عملی اضطراری تبدیل شود، می‌تواند به یک مشکل تبدیل گردد. اگر چنین موردی مطرح باشد راه‌های متعددی برای متوقف کردن خودارضایی در دسترس است.
برای مطالعه دقیق خودارضایی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 342
Synonyms: Masturbating