دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

حافظه کوتاه مدت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت
حافظه کوتاه مدت به سیستم‌های حافظه درگیر در به خاطر آوردن اجزاء اطلاعاتی برای زمانی کوتاه، اغلب تا 30 ثانیه اشاره دارد. حافظه کوتاه مدت نوعی طرح "دیداری-فضایی" اطلاعاتی را که مغز اخیراً جذب کرده و آن را بعدتر در حافظه پردازش خواهد کرد ایجاد می‌کند. بر مبنای برخی تخمین‌ها حافظه کوتاه مدت می‌تواند در هر زمان حدود هفت قلم اطلاعات را در خود نگه دارد. اطلاعات می‌توانند از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت نقل مکان کنند، که در آنجا مغز اطلاعات را برای یادآوری در صورت لزوم برای آینده ذخیره می‌کند. به نظر نمی‌رسد که حافظه درازمدت با محدودیت خاصی مواجه بوده یا ظرفیتی حداکثری داشته باشد. حافظه طولانی مدت معمولاً به این موضوع مرتبط است که شخص چگونه مهارت‌ها یا قواعد یا وقایع یا واقعیات یا ایده‌ها را پردازش و اجراء می‌کند. حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری گاهی از اوقات چیز واحدی در نظر گرفته می‌‌شوند اما آنها یکی نیستند. حافظه کوتاه مدت سیستم‌های حافظه درگیر در نگهداری موقتی پاره‌های اطلاعات است. حافظه کاری به فرآیندهای مغزی اشاره دارد که امکان دستکاری و کاربرد اطلاعات ذخیره شده را می‌دهند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 30
Synonyms: Short-term memory