دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

جهش ژنتیکی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
جهش ژنتیکی

جهش ژنتیکی / mutation یک دگرگونیِ ژنتیکیِ است که در آن ویژگی‌های زیستی بعضی از افراد یک گونه یا نوع دگرگون می‌شود. به عبارت دیگر، جهش‌ها دگرگونی‌هایی در توالیِ DNA هستند. جهش‌ها می‌توانند در هر بخشی از DNA بروز کنند. در هر یک از کنش‌های سلولی مانند فرآیند همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترکیب مجدد یا نوترکیبی کروموزوم‌ها و بروز و ظهور اطلاعات ژنتیکی، احتمال بروز خطا و اشتباه وجود دارد. در موارد نادر این نیز ممکن است که تغییرات خودبخودی در بخشی از DNA اتفاق بیفتد. این تغییر که جهش نامیده می‌شود، ممکن است تغییری در کدگذاری پروتئینی ایجاد کرده و به تولید یک پروتئین ناقص منجر شود. طی فرآیند جهش ژنی، یک ژن خاص ممکن است به دو یا چند شکلِ متفاوت که آلل نامیده می‌شوند، تغییر شکل دهد. سرطان نتیجة جهش ژنی و تکثیر و رشد غیر متعارف سلول‌ها است.

کلیک ها - 1391
Synonyms: Mutation