دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

باکتری

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
باکتری

باکتری‌ها / Bacteria گروهی از موجودات تک‌سلولی میکروسکپی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی آنها را محصور کرده ‌است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه  پروکاریوت یا جانداران ساده تعلق دارند. باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های ساختار حیات هستند. تعداد کمی از آنها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماری‌زا است. به طور کلی می‌توان گفت بدون فعالیت باکتری‌‌ها، زندگی  روی زمین مختل می‌گردد. به طور یقین پروکاریوت‌ها از موجودات زندة باکتری مانند پدید آمده‌اند. از آنجا که باکتری‌ها ساختار ساده‌ای دارند و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در محیط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکرب‌شناسان مطالعة وسیعی دربارهٔ فرآیندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند.
برای مطالعه دقیق باکتری روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1200
Synonyms: Bacteria