دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

افتادگی پستان‌

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
افتادگی پستان‌

افتادگی پستان‌
طیفی از عوامل مثل سن، شاخص توده بدن (BMI) و بارداری می‌توانند به افتادگی پستان [توسیس پستان = پتوزیس پستان] منجر شوند. برخی پژوهشگران داشتن تاریخچه مصرف دخانیات (سیگارت و سیگار) را با افتادگی پستان مرتبط دانسته‌اند، اگرچه مطالعات دیگر این یافته را تأیید نمی‌کنند. پستان‌ها در شکل‌ها و اندازه‌های بسیار متفاوتی ظاهر می‌شوند و ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر گردند. تغییرات پستان به طور معمول خطرنک نیست، اما این تغییرات می‌توانند باعث کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی شوند. جراحی بازسازی پستان می‌تواند نمای ظاهری افتادگی پستان یا توسیس پستان / breast ptosis را بهبود ببخشد. به هر حال، دیگر موازین غیر تهاجمی نیز می‌توانند مفید باشند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 11
Synonyms: Breast ptosis