دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اسکیزوفرنی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) / Schizophrenia نوعی اختلال یا بیماری روانی حاد است که تضعیف فرآیندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود. این بیماری معمولاً به صورت توهمات شنیداری، هذیان‌بینی جنون‌آمیز، آشفتگی‌های تکلم و تفکر بروز می‌یابد، و با اختلال شدید در عملکرد اجتماعی یا شغلی و زندگی روزمرة بیمار همراه است. اسکیزوفرنی معمولاً در دورة نوجوانی رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد عوامل و تاریخچة ژنتیکی، محیط اولیة زندگی، نوروبیولوژی و عوامل روانی و اجتماعی پیچیده و نیز مصرف مواد مخدر و الکل به ویژه در سنین پایین از عوامل مهم و مؤثر بیماری باشند. بیمار اسکیزوفرنیک دچار نوعی روان‌گسیختگی است که می‌تواند وجود شخصیت‌های گاه کاملاً متضاد را برای بیمار قابل پذیرش کند و گاه در اشکال موحش بروز عینی یابد. 
برای مطالعۀ دقیق اسکیزوفرنی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 928
Synonyms: Schizophrenia