دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اختلالات انعقادی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
اختلالات انعقادی

اختلالات انعقادی
اختلالات انعقادی به وضعیت‌هایی اشاره دارد که بر چگونگی کنترل فرآیند لخته شدن خون توسط بدن تأثیر منفی می‌گذارند. اگر خون کسی توانایی لخته شدن نداشته باشد، یا به شکل نرمال منعقد نگردد، وی ممکن است دچار پیامدهای ناشی از خونریزی شدید پس از آسیب دیدگی یا عمل جراحی شود یا دچار انسدادهایی باشد که مانع از جریان خون می‌شوند. اختلالات انعقادی باعث می‌شوند که بدن مقادیر بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم لخته خون ایجاد کند. این بیماری‌ها عموماً به علت یک جهش ژنتیکی رخ می‌دهند و اغلب با دارو قابل درمان هستند. اختلالات انعقادی ممکن است باعث خونریزی شدید گردند اگر بدن نتواند لخته خون را به شکل کامل تشکیل دهد. در موارد دیگر این بیماری‌ها ممکن است باعث شوند تا بدن به سرعت زیاد لخته خون تشکیل دهد و ریسک انسداد رگ‌های خونی افزایش یابد.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 52
Synonyms: Coagulation disorders