دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آنزیم

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
آنزیم

آنزیم / Enzyme یا کاتالیزور یک مادۀ آلی است که فرآیندهای شیمیایی را در ارگانیسم یا موجودات زنده تقویت یا تضعیف می‌کند ولی خودش دچار دگرگونی نمی‌شود. آنزیم‌ها کاتالیزور فرآیندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزورهای غیر زیستی کارآیی بالایی دارند. بیشتر آنزیم‌ها دارای ساختار پروتئینی هستند، اما برخی انواع محدود آنزیم‎ها جنس ریبونوکلئیک اسیدی دارند. آنزیم‌ها با پایین آوردن انرژی لازم برای فعال‌سازی واکنش‎ها، فعالیت می‌کنند.
برای مطالعۀ دقیق در مورد آنزیم‎ها روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 698
Synonyms: Enzyme