دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

این مقاله به معرفی فهرست داروهایی اختصاص دارد که اخیراً از سوی FDA برای درمان HIV مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

مقالات اچ آی وی / ایدز AIDS / HIV
تغییر اندازه و نوع قلم متن

اگرچه در حال حاضر برای HIV هیچ علاجی وجود ندارد، طیفی از داروها می‎توانند این بیماری را کنترل کنند. مردم مبتلاء به HIV ترکیبی از داروها را استفاده می‌کنند. این رژیم دارویی به آنان کمک می‌کند تا زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری را پشت سر بگذراند.
این مقاله به معرفی فهرست داروهایی اختصاص دارد که اخیراً از سوی FDA برای درمان HIV مورد تأیید قرار گرفته‌اند. در عین حال اطلاعاتی در مورد انتخاب گزینه درمانی مناسب برای HIV ارائه خواهد شد.


[در این مقاله:]
• داروهای HIV چگونه کار می‌کنند
• انواع داروی HIV
• مهار کننده‌های غیر نوکلئوساید ترانسکریپتاز معکوس کننده (NNRTIs)
• مهار کننده‌های نوکلئوساید ترانس‌کریپتاز معکوس کننده (NRTIs)
• مهار کننده‌های پروتئاز (PIs)
• مهار کننده‌های امتزاج
• آنتاگونیست‌های CCR5
• مهار کننده‌های پسااتصال
• مهار کننده‎های رشته انتقال اینتگراز (INSTIs)
• تقویت کننده‎های فارماکوکینتیک
• ترکیب داروهای HIV
• انتخاب رژیم HIV
• پیام همراه


داروهای HIV چگونه کار می‌کنند
داروهای HIV مقدمتاً از طریق متوقف کردن تکثیر ویروس HIV عمل می‎کنند.
ویروس مزبور با هجوم بردن به سلول‎های سفید خون و کشتن آنها که نقشی مهم در سیستم ایمنی بدن بر عهده دارند به سیستم ایمنی حمله می‌کنند.
پس از یورش به سلول سفید خون ویروس HIV از این سلول برای تکثیر خود استفاده می‌کند. این فرآیند به HIV امکان گسترش آن را می‌دهد. بر اثر این اتفاق سیستم ایمنی ضعیف می‌شود و فرد مبتلاء به ویروس را در برابر عفونت آسیب‌پذیرتر می‌کند.
یک کلاس دارویی به نام داروهای آنتی‌رترووایرال یا آنتی‌رتروایرال‌ها می‎توانند مانع از تکثیر HIV شوند. این کُنش به حفاظت از سیستم ایمنی کمک کرده به مردم مبتلاء به HIV امکان زندگی طولانی مدت و مولد را می‌دهد.

انواع داروی HIV
چرخه زندگی HIV به تکثیر و گسترش ویروس در سراسر بدن اشاره دارد. هفت کلاس داروهای آنتی‎رترووایرال وجود دارد که هر یک از آنها HIV را در مرحله متفاوتی از چرخه زندگی آن هدف قرار می‌دهد.
هدف محوری این دارو کاهش بار ویروسی فرد یا مقدار ویروس موجود در خون به سطحی غیر قابل کشف است.
بار ویروسی غیر قابل کشف نشان دهنده آن است که داروهای HIV در فرد مبتلاء به این ویروس دارای کارکرد مناسبی در راستای تحت کنترل نگه داشتن ویروس مزبور هستند.
داروهای آنتی‎رترووایرال فهرست شده در زیر اخیراً از سوی FDA تأیید شده‌اند.

مهار کننده‌های غیر نوکلئوساید ترانسکریپتاز معکوس کننده (NNRTIs)
NNRTIs تکثیر HIV را متوقف می‌کنند. این داروها عمل مزبور را با اتصال به آنزیم موسوم به ترانسکریپتاز معکوس که HIV آن را برای تکثیر به کار می‎برد، و دگرگون کردن این آنزیم انجام می‌دهند.
فهرست NNRTIs شامل موارد زیر است:

نام ژنریک نام برند
Doravirine /دوراویرین Pifeltro / پیفلترو
Efavirenz / افاوایرنز Sustiva / سوستیوا
Etravirine / اتراویرین Intelence / اینتلنس
Nevirapine / نویراپین Viramune/ ویرامیون
Viramune XR / ویرامیون XR
Rilpivirine / ریلپیویرین Edurant / ادورانت

 مهار کننده‌های نوکلئوساید ترانس‌کریپتاز معکوس کننده (NRTIs)
این داروها به روشی مشابه NNRTIs عمل می‌کنند: یعنی با پیشگیری از تکثیر HIV. این عمل باعث کاهش بار ویروسی HIV در بدن فرد مبتلاء می‎شود.
فهرست داروهای این گروه عبارت است از:

نام ژنریک نام برند
Abacavir / اباکاویر Ziagen / زیاجن
Emtricitabine / امتریسیتابین Emtriva / امتریوا
Lamivudine / لامیوودین Epivir / اپیویر
Tenofovir disoproxil
fumarate / 
تنافوویر دی‌سوپروکسیل فومارات
Viread / ویریاد
Zidovudine / زیدوودین Retrovir / رتروویر

مهار کننده‌های پروتئاز (PIs)
سلول‌های در حال توسعه HIV آنزیم موسوم به پروتئاز را برای بلوغ و تکثیر خود استفاده می‎کنند. پروتئاز HIV را قادر می‌سازد تا به دیگر سلول‎های بدن سرایت کند.
مهار کننده‌های پروتئاز به این آنزیم متصل شده و آن را بلوک می‌کنند، و بنابراین مانع از تکثیر HIV می‌شوند.
مثال‌هایی در مورد این گروه دارویی شامل موارد زیر است:

نام ژنریک نام برند
Atazanavir / اتازناویر Reyataz / رییاتاز
Darunavir / داروناویر Prezista / پریزیستا
Fosamprenavir / فوسامپریناویر Lexiva / لکسیوا
Ritonavir / ریتوناویر Norvir / نورویر
Saquinavir / ساکوئیناویر Invirase / اینویراس
Tipranavir / تیپراناویر Aptivus / اپتیووس

مهار کننده‌های امتزاج
برای تکثیر موفق، HIV باید در فرآیندی به نام امتزاج یا ادغام وارد سلول شود. مهار کننده‎های امتزاج داروهایی هستند که مانع از ورود HIV به داخل سلول‌های بدن می‌شوند.
اینفوویرتاید یک مهار کننده امتزاج است و به نام برند فیوزیون عرضه می‎شود.

آنتاگونیست‌های CCR5
برای ورود به سلول HIV نخست باید به یک گیرنده خاص روی سطح سلول مورد اشاره متصل گردد. یکی از این گیرنده‌ها گیرنده همراه CCR5 است.
آنتاگونیست‌های CCR5 داروهایی هستند که گیرنده همراه CCR5 را بلوک کرده مانع از اتصال HIV به سلول سفید خون و ورود به داخل آن می‎شوند. به همین دلیل پزشکان از آنتاگونیست‎های CCR5 زیر عنوان مهار کننده‌های ورود نام می‎برند.
ماراویروک مثالی از یک آنتاگونیست CCR5 است و زیر نام سلزنتری عرضه می‌شود.

مهار کننده‌های پسااتصال
مهار کننده‎های پسااتصال نوع دیگری از مهار کننده ورود هستند. این داروها دو نوع گیرنده را بر سطح سلول سفید خون بلوک می‌کنند: گیرنده‌های همراه CCR5 و CXCR4.
همانند مورد آنتاگونیست‌های CCR5، این داروها مانع از ورود HIV به داخل سلول می‌شوند و بنابراین از تکثیر ویروس مزبور پیشگیری می‌کنند.
ایبازیلومب یک مهار کننده پسااتصال است که زیر نام برند تروگارزو عرضه می‌شود.

مهار کننده‎های رشته انتقال اینتگراز (INSTIs)
پس از ورود HIV به داخل سلول سفید خون، این ویروس می‎تواند از طریق داخل یا یکپارچه کردن DNA خود در داخل آن سلول تکثیر شود.
این فرآیند بر آنزیمی به نام اینتگراز متکی است.
INSTIs اثـرات اینتگراز را از کار می‎اندازند، و بنابراین مانع از آن می‌شوند که HIV بتواند DNA خود را وارد سلول میزبان کند و در نتیجه HIV دیگر نمی‌تواند رونوشت‎هایی از خود را بسازد.
مثال‌های از INSTIs شامل موارد زیر است:

نام ژنریک نام برند
Dolutegravir / دولوتگراویر Tivicay / تیویکی
Raltegravir / رالتگراویر Isentress, Isentress HD /
ایسنتریس، ایسنتریس HD

 
تقویت کننده‎های فارماکوکینتیک
تقویت کننده‎های فارماکوکینتیک داروهای آنتی‎رترووایرال نیستند، اما می‎توانند به عنوان مکمل درمان آنتی‌رترووایرال عمل کنند.
این داروها قادرند تا اثرات برخی داروهای HIV را تقویت کنند.
کوبیسیستات /Cobicistat نام ژنریک یک تقویت کننده فارماکوکینتیک است که تحت برند تایباست / Tybost عرضه می‌شود.

ترکیب داروهای HIV
در مورد فردی که اخیراً با تشخیص ابتلاء به HIV مواجه شده باشد درمان با دادن ترکیبی از داروهای HIV انجام می‌شود.
این ترکیب به طور معمول شامل 3 داروی HIV از دو کلاس دارویی یا بیشتر است که همگی در یک قرص منفرد ترکیب می‎شوند.
ترکیبات دارویی تک قرصی متفاوت متعددی در دسترس است. بیمار باید در مورد بهترین گزینه دارویی بر مبنای نیاز خود با پزشک مشورت کند.

انتخاب رژیم HIV
پزشک با بیمار در مورد انتخاب رژیم درمانی دارای بهترین کارآیی برای بیمار کار خواهد کرد.
به عنوان بخشی از این فرآیند، پزشک ممکن است انجام یک تست مقاومت به دارو را توصیه کند. این اقدام پزشکی داروهایی را که ممکن است برای درمان شخص مبتلاء به HIV مؤثر نباشند شناسایی می‌کند.
پزشک در عین حال ممکن است هنگام توصیه یک رژیم درمان HIV موارد زیر را در مد نظر قرار دهد:
• آیا شخص باردار است یا برنامه‌ای برای باردار شدن دارد
• آیا شخص دچار دیگر اختلالات پزشکی مثل بیماری قلبی است
• عوارض جانبی محتمل داروهای HIV
• فعل و انفعال‌های دارویی محتمل یا دیگر داروها و مکمل‌ها
• هر مشکلی مثل مشغله کاری، فقدان حمایت بیمه‌ای یا مصرف الکل و مواد مخدر که ممکن است مصرف مداوم داروهای HIV را با مشکل مواجه کند
• هزینه داروهای HIV

پیام همراه
داروهای آنتی‎رترووایرال نمی‌توانند HIV را معالجه کنند، اما می‎توانند به حفظ سیستم ایمنی بیمار کمک نمایند.
در هنگام انتخاب یک رژیم درمانی مناسب، بیماران باید برای شناسایی بهترین ترکیبات دارویی برای خود با پزشک همکاری کنند./


• شارلوت لیلیس، دکتر آلن کارتر
• ترجمه هامیک رادیان


Source:
Medical News Today
What types of HIV medications are there?
Last reviewed Mon 28 January 2019
By Charlotte Lillis
Reviewed by Alan Carter, PharmD

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید برای درمان سل

دانشمندان یک گام مهم به طراحی کلاس تازه‌ای از آنتی‌بیوتیک‌ها برای مقابله با عفونت‌های مقاوم در برابر دارو نظیر سل نزدیک‌تر شده‌اند. در مقاله‌ای که در نشریة نیچر بیولوژی شیمیایی / Nature Chemical Biolo

مونو یا مونونوکلئوز: نشانه‌ها و علایم اولیه کدامند؟

مونونوکلئوز که معمولاً "مونو" نامیده می‌شود نوعی بیماری است که توسط ویروس اپشتین – بار ایجاد می‌شود. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) می‌گوید 90 درصد مردم جهان در برهه‌ای از زندگی خود توسط ویر

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.

 

X

کپی رایت

هرگونه کپی مطالب سایت به هر شکل پیگرد قانونی دارد.