دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

زنان باردار عموماً دچار سوزش معده می‌شوند، اختلالی که احساس سوزش در قفسة سینه پدید می‌آورد. تا 50 درصد زنان سوزش معده را در برهه‌ای از بارداری خود تجربه می‌کنند. اگرچه این اختلال می‌تواند در هر زمانی از دورة بارداری بروز کند، سوزش معده عموماً به این گرایش دارد که در سه‌ماهة سوم بارداری بروز یابد.

گاستروپارزی یکی از اختلالات پزشکی است که در آن انقباض‌های معمول معده به صورت کامل انجام نمی‌شود. برخی از اوقات به گاستروپارزی تحت عنوان فلج معده اشاره می‌شود. در طول هضم غذا، انقباض‌های معده کمک می‌کند تا غذای بخشاً هضم شده از معده وارد رودة کوچک شود. در اینجا، هضم بیشتر غذا و جذب مواد غذایی انجام می‌گیرد. در افراد دچار گاستروپارزی این روند به شکل کامل انجام نمی‌شود.