دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

هورمون‎ها نقش مهمی در بدن بازی می‎کنند. آنها تقریباً در کنترل تمامی عملکردهای بدن از جمله رشد نقش دارند. اگر بدن قادر به تولید هورمون رشد کافی نباشد، فرد ممکن است به تزریق هورمون رشد نیاز پیدا کند. هورمون‎های مختلفی مسؤول کنترل عملکردها و فرآیندهای بدن هستند.