دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

کمبود پروتئین بیماری کلیوی را توضیح می‌دهد

بیماری مزمن کلیوی سالانه به میلیون‌ها نفر آسیب می‌زند. تحقیقی تازه بر روی پروتئینی در سیستم گردش خون تمرکز می‌کند که می‌تواند مسؤول نزول عملکرد کلیوی باشد. در اساطیر یونان کلوتو / Klotho الهة مسؤول نخ‌رشتة زندگی است. اوست که تصمیم می‌گیرد مردم چه زمانی به دنیا می‌آیند، چه کسانی باید بمیرند و چه کسانی باید در امان باشند. ژنی که نام کلوتو را بر آن نهاده‌اند نیز کلید سن و سال و طول عمر را در دست خود دارد. ژن کلوتو بدواً به عنوان یک ژن سرکوب کنندة سالخوردگی در موش‌ها شناسایی شد که می‌توانست وقتی بیش از حد بیان می‌شد طول عمر را افزایش دهد.