دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

پروتکل‌های پرستار- محور شلوغی بخش اورژانس را کاهش می‌دهد

شلوغی بخش اورژانس یکی از مشکلات شایع و پیچیدة بیمارستان‌های سراسر دنیا است و هر کاری که بتوان بدون ایجاد خطر برای بیمار در راستای بهبود این وضعیت انجام داد کمکی بزرگ است. اکنون یک مطالعة جدید نشان می‌دهد که چطور پروتکل‌های نوشته شده بر اساس پرستار- محوری می‌تواند به صورت چشمگیری زمان انتظار برای برخی بیماران هدف را در بخش‌های اورژانس کاهش دهد.