دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار سرطان
تغییر اندازه و نوع قلم متن

• تیم نیومن
• ترجمة محمدقاسم رافعی

تحقیق نوآورانه‌ای که در "PLOS بیولوژی محاسبه‌ای" منتشر شده است، توضیح می‌دهد که چگونه هزاران "جهش ژنتیکی پیشتر نادیده گرفته شده" ممکن است باعث تقویت رشد تومورهای بدخیم شوند. با استفاده از یک رویکرد آماری جدید، دانشمندان الگوهای تازه‌ای در پروتئین‌ها یافته‌اند.
سرطان زمانی آغاز می‌شود که یک جهش ژنتیکی باعث رشد سلولی غیر نرمال می‌شود. این انواع سوماتیک – که باعث تغییر DNA ایجاد شده در هنگام تولد می‌شوند – می‌توانند در نهایت جرقة رشد تومور باشند. مداخلات درمانی جدید برای استفاده از دانش ما از جهش‌های مرتبط به سرطان طراحی شده‌اند. آنها پروتئین‌هایی را هدف قرار می‌دهند که به علت جهش در ژن‌های کُد کنندة آنها دچار دگرگونی شده‌اند.
تا حال حاضر، فقط تعداد کمی از این جهش‌های مهم مسبب سرطان مشخص شده‌اند.
اگرچه مطالعات دارای نمونه‌های در مقیاس بزرگ به صورت آماری جهش‌های قابل ملاحظه‌ای را شناسایی کرده‌اند، حتی انواع سوماتیکی که به عنوان محرک‌های مهم سرطان تلقی می‌شوند در فرکانس‌های نسبتاً پایین ظاهر می‌شوند.
مشابهاً جهش‌های بسیار بیشتری ثبت شده‌اند که کاملاً به سطح آماری قابل ملاحظه‌ای که قابل اعتماد باشد، نمی‌رسند.
گروهی از پژوهشگران دانشگاه مریلند به رهبری توماس پیترسون / Thomas Peterson، از یک روش آنالیز آماری جدید برای پر کردن این شکاف مطالعاتی استفاده کردند و جهش‌های مشابهی را که در ژنوم گسترش می‌یابند مورد بررسی قرار دادند.
با استفاده از داده‌های ژنتیک، محققان جهش‌های مشابه "توزیع شده توسط خانوادة پروتئین‌های مرتبط"، را هدف قرار دادند، و به ویژه جهش‌هایی در زیرجزءهای پروتئین‌ها را که به عنوان دامنه‌های پروتئینی شناخته می‌شود، بررسی کردند.

بررسی دقیق دامنه‌های پروتئین
دامنه‌های پروتئین واحدهای مجزای درون پروتئین‌ها هستند – هر دامنه مستقل از دیگر دامنه‌هایی که دارای همان نقشة پروتئینی هستند عملکردهای خاصی دارد. پروتئین‌ها حتی اگر با ژن‌های مختلفی کُدگذاری شوند و مسؤول انجام نقش‌‌های زیستی متفاوتی باشند، می‌توانند دامنه‌های پروتئینی یکسانی را به اشتراک بگذارند.
تیم تحقیق از دانش موجود در مورد عملکرد و ساختار دامنة پروتئین برای شناسایی آن نواحی در درون دامنه‌‌ها استفاده کرد که در آنها احتمال بروز جهش در تومورها بیشتر است. کار آنها از بخش‌های بزرگی از داده‌های فراهم آمده توسط تحقیقات ژنی پیشین استفاده می‌کند. همچنان که نویسندگان مطالعه قید می‌کنند، "ما از دهه‌ها یافته‌های مهم در مورد ژنومیک‌های ساختاری نیرو می‌گیریم."
به عبارت دیگر، گذشته از تمرکز بر جهش‌های نواحی منفرد در ژن‌های خاص، تیم تحقیق بر جهش‌هایی تمرکز کرد که در نواحی مشابه خانواده‌های پروتئین‌ها بروز می‌کنند.
در کل، آنها داده‌های انواع سوماتیک 5848 بیمار در "اطلس ژنوم سرطان" را گردآوری کردند، که شامل بیماران مبتلاء به 20 نوع مختلف سرطان بود.
با استفاده از این رویکرد جدید، تیم تحقیق هزاران جهش توموری نادر را در "همان محدودة دامنه که در آنها جهش‌ها در پروتئین‌های دیگر در مابقی تومورها پیدا شدند" کشف کرد.
نویسندة ارشد مطالعه ماریکل کان / Maricel Kann می‌گوید: "شاید فقط دو بیمار دارای یک جهش در پروتئین مشخصی باشند، اما وقتی شما این موضوع را درک می‌کنید که این به طور دقیق همان وضعیتی است که دامن‌گیر جهش‌ها در دیگر پروتئین‌ها در بیماران سرطانی است، واقعاً می‌فهمید که تحقیق در مورد این دو جهش اهمیت دارد."
نویسندگان به این دامنه‌های پروتئینی که احتمالاً شامل جهش‌های مسبب سرطان می‌شوند به عنوان "توموردامنه‌ها" اشاره می‌کنند. فهم بیشتر توموردامنه‌ها در نهایت می‌تواند به بهبود درمان‌ سرطان منجر شود. همان‌طوری که کان توضیح می‌دهد: "از آنجا که دامنه‌ها در محدودة بسیاری از پروتئین‌ها یکسان هستند، این امکان هست که یک درمان منفرد بتواند باعث رفع سرطان‌هایی شود که طیف گسترده‌ای از جهش‌های پروتئینی علت بروز آنها است."
اگرچه این مطالعة نمایندة گام اول در مسیری تازه است، گام اول قابل ملاحظه‌ای است که در درازمدت برای بهبود درمان سرطان امیدبخش به نظر می‌رسد. تحقیق در مورد اساس ژنتیکی سرطان از دیدگاه‌های مختلف به محققان زاویة دید تازه‌ای می‌دهد که از آنجا به مشکل بپردازند.
نویسندگان مطالعه جمع‌بندی می‌کنند: "تعیین اینکه کدام واریانت در مورد منشأ تومور دارای بیشترین اهمیت است به توضیح مکانیسم‌های موجود در پیشرفت تومور کمک می‌کند و در نهایت می‌تواند مجموعة جدیدی از داروهای هدفمند برای خانواده‌های ژنی که نمایانگر تنوعات مشابه در سطح ساختاری و عملکردی هستند، ایجاد کند."

Source:
medicalnewstoday.com
Thousands of rare cancer-related gene mutations found
Written by Tim Newman
Published: Fri 21 April 2017

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

الکلیسم تحت تأثیر صدها ژن است

تحقیق تازه‌ای که در PLOS ژنتیک منتشر شده است پس از آشکار کردن صدها ژن که ممکن است اشتیاق به مصرف الکل را افزایش دهند، شواهدی دال بر تأثیر ژنتیک بر اعتیاد به الکل فراهم می‌آورد. اختلال مصرف الکل با داش

پیش‌بینی ریسک آلزایمر در 18 سالگی با محاسبات ژنتیک

محققان یک سیستم امتیازدهی ژنتیک را توسعه داده‌اند که می‌گویند می‌تواند ده‌ها سال پیش از بروز نشانگان آلزایمر بگوید کدام گروه از افراد بزرگسال در ریسک توسعة این بیماری قرار دارند.