دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

داروهای مصرف نشدة جراحی دندان، محرک اپیدمی داروهای مخدر

ایالات متحد آمریکا در بحبوحة یک اپیدمی داروهای مخدر تجویزی قرار دارد. شواهد نشان می‌دهند که افراد دچار سوءمصرف داروهای مخدر نسخه‌ای اغلب اوقات قرص‌های بجا مانده از نسخه‌های قبلی دوستان یا اعضاء خانوادة خود را مصرف می‌کنند. اکنون، تحقیق تازه درمی‌یابد که بیش از نیمی از داروهای مخدر تجویز شده برای افراد با سابقة جراحی دندان – نظیر کشیدن دندان عقل – مصرف نشده باقی مانده‌اند.

ساختار و ترکیب مینای دندان در نقشة سه‌بُعدی نانومقیاس آشکار شد

محققان برای اولین بار با استفاده از فناوری نانومقیاس نقشة سه‌بُعدی از جزئیات ترکیب و ساختار مینای دندان انسان بالغ را تهیه کردند. نقشه‌ها وضعیت حاد اتم‌ها را در فرآیند پوسدگی دندان نشان می‌دهند. یک تیم مهندسی و ساختار مواد، و دندانپزشک – از دانشگاه سیدنی استرالیا – نقشه‌های سه بُعدی مزبور را با استفاده از یک تکنیک میکروسکپی جدید به نام توموگرافی کاوش اتم / atom probe tomography تهیه کردند.